skip to Main Content
Balandžio 28-oji – Pasaulinė Darbuotojų Saugos Ir Sveikatos Diena

Balandžio 28-oji – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena

Balandžio 28 dieną Tarptautinė darbo organizacija (TDO) paskelbė Pasauline darbuotojų saugos ir sveikatos diena (angl. World Day for Safety and Health at Work). Pasak TDO, nacionalinė darbuotojų saugos ir sveikatos kultūra – tai teisė turėti saugią ir sveiką darbo aplinką. Dėl to būtina, kad kuriant saugią ir sveiką darbo aplinką, nustatant darbuotojų teises, atsakomybes bei pareigas, o prevencijos principą laikant aukščiausiu prioritetu, aktyviai bendradarbiautų valdžios institucijos, darbdaviai ir darbuotojai.

Įmonės saugos ir sveikatos kultūrą galima suprasti kaip atskirų darbuotojų ir darbuotojų grupių vertybes, nuostatas, kompetencijas ir elgesį darbe, atspindinčius įmonės požiūrį į darbuotojų saugą ir sveikatą ir su tuo susijusių klausimų sprendimo būdus.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centras, minėdamas Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, atkreipia dėmesį į sveikatos stiprinimo darbo vietose svarbą. Šių dienų rinkos sąlygomis vis daugiau privačių ir viešųjų įstaigų teigia, kad sėkmingai plėtoti verslą būtini sveiki, kvalifikuoti ir motyvuoti darbuotojai. Sveikatos stiprinimas darbo vietose kuria saugią ir sveiką darbo aplinką, padeda gerinti darbuotojų sveikatos elgseną, didina pasitenkinimą darbu, mažina patiriamo streso poveikį bei su darbu susijusių, profesinių ligų, nelaimingų atsitikimų tikimybę. Tuo pačiu sveikatos stiprinimo programos gali padidinti veiklos produktyvumą, sumažinti darbuotojų kaitą, nedarbingumo dėl ligų dienų skaičių ar su nedarbingumu susijusias išmokas. Ši nauda yra dar stipresnė mažiau apmokamų darbuotojų ir aukštos rizikos įmonių tarpe. Taigi sveikatos stiprinimas darbo vietose yra būtina tvaraus socialinio ir ekonominio vystymosi prielaida. Juolab, kad vis dažniau kreipiamas dėmesys ir į senėjančią darbo jėgą. Pailgėjus žmonių gyvenimui bei daugėjant vyresnio amžiaus dirbančiųjų, siekiant užtikrinti jų gyvenimo kokybę ir darbingumą, svarbu rūpintis darbingo amžiaus žmonių sveikatos stiprinimu ir neinfekcinių susirgimų prevencija.

Kasmet Europos Sąjungoje maždaug 164 tūkst. gyventojų miršta dėl su darbu susijusių priežasčių, o tai yra kas trys su puse minutės miršta žmogus. Iš 164 tūks. ES gyventojų 5580 žūsta dėl nelaimingų atsitikimų darbe, o 159 tūkst. miršta dėl su darbu susijusių sveikatos sutrikimų. Lietuvoje per 2015 m. I pusmetį Valstybinėje darbo inspekcijoje iš viso gauti 29 (2014 m. buvo 15) pranešimai apie sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe. Iš jų buvo 23 (2014 m. – 8) pranešimai apie sunkius ir 6 (2014 m. – 7) apie mirtinus nelaimingus atsitikimus (NA) darbe, įvykusius statybos sektoriaus įmonėse.

Stebint pokyčius pranešimų apie sunkius NA 2015 m. gauta 65,2 proc. daugiau negu 2014 m. Pranešimų apie mirtinus NA 2015 m. gauta 14,3 proc. mažiau negu 2014 m. Iš viso pranešimų apie sunkius ir mirtinus NA 2015 m. gauta 48,3 proc. daugiau negu 2014 m.

Pavojingiausioje rizikos požiūriu darbų grupėje (statyba ir remontas) NA skaičiaus lyginamasis svoris 2015 m., palyginti su 2014 m. duomenimis, padidėjo 22,6 procento ir pasiekė 82,6 proc. visų sunkių ir mirtinų NA darbe statybos sektoriuje. Tai yra pats aukščiausias rodiklis per pastaruosius 5 metus, kuriais šis rodiklis fiksuojamas.

Statistiniai duomenys rodo, kad daugelis darbuotojų ir darbdavių vis dar nežino, su kokia darbe rizika susiduria ir kaip ją valdyti. Pastaraisiais metais pastebima vis didėjantį įmonėse dirbančių susidomėjimą profesinės sveikatos priežiūros ir darbuotojų sveikatos stiprinimo galimybėmis.

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras taip pat nori paraginti Lietuvos darbdavius įsiklausyti į visuomenės sveikatos stiprinimo specialistų siūlymus ir rekomendacijas, kaip galima pagerinti Jūsų įmonės darbuotojų sveikatą ir apsaugoti labiau nuo nelaimingų atsitikimų. Šia proga dėkojame Jums už ryžtą ir norą tobulėti siekiant bendro tikslo – geresnės Lietuvos dirbančiųjų sveikatos.

Literatūra:
1.Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo Panevėžio miesto įmonėse programa;
2.Europos Sąjungos tinklalapis.  Europa.eu/health/newsletter/69/newsletter_lt.htm
3.Higienos institutas. http://www.hi.lt/news/862/789/Balandzio-28-oji-Pasauline-darbuotoju-saugos-ir-sveikatosdiena.html
4.Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. http://www.vdi.lt/PdfUploads/Statyba_NAanalize2015_Ipusm.pdf

Back To Top