skip to Main Content

D.U.K.

Kokie dokumentai turi būti statybvietėje?

 1. Instrukcijų komplektas.
 2. Darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos žurnalai.
 3. Saugos ir sveikatos darbe priemonių planas (prieš statybos pradžią).
 4. Statybos darbų technologijos projektas.
 5. Statybvietės planas.
 6. Įsakymas dėl darbo grafiko.
 7. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
 8. Įsakymas dėl asmenų paskyrimo objekte.
 9. Pažymėjimų kopijos.
 10. Pastolių priėmimo – perdavimo aktai. (įžeminimo protokolai, pastolių dokumentacija, žmonių apmokymo protokolai, kurie montuos-demontuos pastolius).
 11. Paskyros – leidimai (atliekant pavojingus darbus).
 12. Pavojingų darbų sąrašas.
 13. Pranešimas apie statybos pradžią (kopija).
 14. Protokolai dėl apmokymų (pvz. pastoliams, pavojingiems darbams).
 15. Kranų darbų vadovo paskyrimo įsakymas (jeigu naudojamas kranas).
 16. Krovinių kabinėtojų sąrašas (jeigu naudojamas kranas).
 17. Aktas leidimas ugnies darbas (jeigu atliekami tokie darbai).
 18. Asmens apsaugos priemonių tvarka (kortelės, laikinai išduodamų AAP protokolas).

Ar darbdaviams privaloma išklausyti Darbdavio, įgalioto asmens mokymo programą darbų saugos klausimais, nors įmonėje daugiau darbuotojų nėra?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies nuostata – Darbdaviui atstovaujančio asmens žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais privalomai tikrina Valstybinė darbo inspekcija Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 metų birželio 5 dienos įsakymu Nr. A1-276, nustatyta tvarka  prieš darbdaviui atstovaujančiam asmeniui pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas.

Informacija pateikta iš https://www.vdi.lt/Forms/DUK.aspx

Ar pažymėjimas, kuris buvo išduotas 2007m. "Darbdavio, įgalioto asmens darbų saugos klausimais" dar galioja?

Darbdaviams ar jiems atstovaujantiems asmenims nuo 2015 m. sausio 1 d. nereikia pakartotinai tikrintis žinių, jei jie jau turi pažymėjimus, kad yra baigę Darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymo programą ar Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programą.

Informacija pateikta iš https://www.vdi.lt/Forms/DUK.aspx

Ar darbuotojams, dirbantiems sau pagal individualios veiklos pažymą ar įsigijus verslo liudijimą, privalomas žinių tikrinimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais?

Lietuvos Respublikos teisės aktai asmenims, dirbantiems sau pagal individualios veiklos pažymą ar įsigijus verslo liudijimą, privalomo mokymo ir žinių tikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais nenumato. Tačiau vykdydami atitinkamą veiklą, šie asmenys neturėtų kelti pavojaus savo ir aplinkinių asmenų saugai ir sveikatai. Vertinkite darbo vietoje profesinę riziką, kurios esmė yra pavojus sukeliančių veiksnių prognozė ir paieška, apsaugos priemonių nuo rizikos veiksnių poveikio numatymas ir naudojimas.

Informacija pateikta iš https://www.vdi.lt/Forms/DUK.aspx

Ar įmonėje galima instruktavimus vykdyti elektroniniu būdu, atsisakant popierinių žurnalų pildymo? Kokie būtų reikalavimai?

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato pareigą darbdaviui organizuoti darbuotojų instruktavimą šio įstatymo 25 straipsnio 6 dalyje numatytais atvejais, vadovaujantis darbdavio ar jam atstovaujančio asmens patvirtinta įmonės darbuotojų instruktavimo tvarka (Įstatymo 27 straipsnio 1 dalis).
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai nereglamentuoja, kaip organizuoti darbuotojų instruktavimą (išskyrus atvejus, kai darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti į kitą įmonę ar teikti paslaugas kitose įmonėse), kokias formas naudoti, kaip ir kur įforminti darbuotojų instruktavimo faktą. Darbdavys, rengdamas darbuotojų instruktavimo tvarką, nustato instruktavimo formas; darbuotojų instruktavimo periodiškumą; asmenis, kurie instruktuos darbuotojus; instruktavimo apimtį; kokiu būdu bus įsitikinama, ar darbuotojas suprato, kaip reikia dirbti saugiai ir nepakenkti sau ir kitų darbuotojų sveikatai; instruktavimų įforminimą ir pan.
Valstybinės darbo inspekcijos specialistų nuomone, organizuojant darbuotojų instruktavimą elektroniniu būdu (naudojant elektroninius duomenis), instruktavimo patvirtinimas saugiu elektroniniu parašu atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nuostatas, įforminant instruktavimo faktą pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymą. Šis įstatymas įtvirtina ir sąlygas, kada elektroninis parašas yra leistina įrodinėjimo priemonė teisme, nes kvalifikuotas elektroninis parašas turi tokią pat juridinę galią, kaip ir pasirašytas ranka.
Pasitelkiant darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimui pažangias technologijas būtina atkreipti dėmesį į tai, kad ne visais atvejais įmanoma darbuotoją supažindinti su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija elektroniniu būdu. Prie tokių būtų priskirtini atvejai, kai darbai atliekami pagal paskyras-leidimus, avarijų likvidavimo vietose, taip pat, kai darbuotojus instruktuoti galima tik konkrečioje darbo vietoje identifikavus pavojus bei įvertinus riziką darbuotojams, ir, galbūt, nesant galimybių elektroninėmis priemonėmis patvirtinti susipažinimo su saugiais darbo metodais konkrečioje darbo vietoje. Taip pat svarbu įvertinti tas aplinkybes, kai darbuotojai nemoka ar dėl darbo pobūdžio nesinaudoja elektroninėmis priemonėmis.
Dėl instruktavimo dokumentų saugojimo. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240, 17 punkte reglamentuojamas darbuotojų instruktavimo įforminimo dokumentų saugojimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų apskaitos dokumentų (žurnalai ir kita) saugojimo terminą nustato Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100. Šie dokumentai saugomi 10 metų nuo paskutinio įrašo apskaitos dokumente.
Remiantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pirmo skirsnio 2 straipsnio 11 dalimi, galima teigti, jog darbuotojų instruktavimas elektroniniu formatu turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir tradicinis popierinis dokumentas. Tai reiškia, jog kilus ginčui, elektroninis dokumentas gali būti pateikiamas kaip įrodymas vienam ar kitam faktui pagrįsti. Todėl juridiniams asmenims labai svarbu užtikrinti savo veikloje naudojamų elektroninių dokumentų autentiškumą, t. y. turinio nekeičiamumą, autoriaus, laiko, kada buvo sukurtas dokumentas, identifikaciją bei duomenų.

Informacija pateikta iš https://www.vdi.lt/Forms/DUK.aspx

Ar visoms įmonėms privaloma atlikti profesinės rizikos vertinimą?

Kiekvieno darbdavio pareiga, nepaisant vykdomos veiklos, yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Įgyvendindamas šią darbdavio pareigą bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, darbdavys, be kitų prevencinių priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikinti, organizuoja arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui organizuoti profesinės rizikos vertinimą. Tuo pagrindu įvertinama (nustatoma) faktinė darbuotojų saugos ir sveikatos būklė įmonėje, padaliniuose ir atskirose darbo vietose. Profesinės rizikos vertinimas organizuojamas ir vykdomas bei jo rezultatai fiksuojami Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, nustatyta tvarka.

Informacija pateikta iš https://www.vdi.lt/Forms/DUK.aspx

Reikia konsultacijos? Susisiekite su mumis.

Back To Top