skip to Main Content

Privatumo Politika

Politikos paskirtis, pagrindinės sąvokos

Šia asmens duomenų apsaugos politika (toliau – Politika) UAB „VIPSAUGA“ (toliau – Bendrovė) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir yra įsipareigojusi gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Duomenų subjektai mums patiki savo asmeninę informaciją ir mes esame atsakingi už tai, kad kiekvieną dieną dirbdami pateisintume jų pasitikėjimą.

 • Todėl šia privatumo Politika:
  apibrėžiamas Bendrovės įsipareigojimas ir atsakomybė, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
 • paaiškinama, kaip Bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
 • informuojami duomenų subjektai apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Europos Parlamento ir Tarybos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Privatumo Politika taikoma tais atvejais, kai asmuo naudojasi Bendrovės paslaugomis, duoda sutikimą gauti informacinius pranešimus, taip pat kai lankosi interneto svetainėje www.vipsauga.lt. Privatumo Politika netaikoma tais atvejais, kai naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi per nuorodas esančias Bendrovės interneto tinklalapyje.

Kilus klausimų, pastebėjimų ar komentarų dėl privatumo Politikos, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu: info@vipsauga.lt , telefonu 8-672-05638.

 1. Pagrindinės Politikoje vartojamos sąvokos:

1.1. duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio duomenis Bendrovė tvarko;

1.2. asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

1.3. asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;

1.4. duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys, pavyzdžiui, raštiškas, įskaitant elektroninėmis priemonėmis, arba žodinis pareiškimas. Tyla, iš anksto pažymėti langeliai arba neveikimas nėra laikomi sutikimu;

1.5. duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Politikoje Bendrovė laikytina duomenų valdytoju;

1.6. duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis;

1.7. darbuotojas – asmuo, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį;

1.8. priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

1.9. tiesioginė rinkodara – veikla, skirta telefonu, el. paštu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas, prekes ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų, prekių;

1.10. Bendrovės internetiniai tinklalapiai – www.vipsauga.lt

1.11. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

1.12. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

 1. Šia Politika siekiama palengvinti duomenų subjektų naudojimąsi savo teisėmis.
 2. Ši Politika taip pat taikytina ir kitų duomenų subjektų (t.y. ne klientų ar jų atstovų ir ne darbuotojų), kurių asmens duomenis Bendrovė tvarko ar tvarkys ateityje, asmens duomenų apsaugai.
 3. Bendrovės tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 4. Interneto tinklalapyje asmens duomenys gali būti renkami:

5.1. Bendrovės paslaugų teikimui, kliento (jo atstovo) identifikavimui Bendrovės informacinėje sistemoje, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;

5.2. esant duomenų subjekto sutikimui, rinkodaros, tiesioginio marketingo tikslais.

 1. Bendrovė Politikos 5 punkte nurodytais tikslais tvarko tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, organizacija, pareigos, elektroninio pašto adresas, adresas, telefono numeris.
 2. Politikos 5.1. punkte nurodytų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrovės pareiga vykdyti sudarytą su duomenų subjektu sutartį ir/arba asmens duomenų subjekto prašymu (užsakymu) imtis veiksmų sutarčiai sudaryti.
 3. Politikos 5.2 punkte nurodytų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto sutikimo davimas.
 4. Kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kada nemokamai nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu, panaikindamas savo sutikimą.

 Asmens duomenų tvarkymas

 1. Tvarkyti klientų asmens duomenis Bendrovėje, įskaitant jų perdavimą Politikos 2 punkte numatytiems tretiesiems asmenims, turi teisę tik darbuotojai. Kiekvienas darbuotojas privalo saugoti kliento (jo atstovo) asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų bei šių Taisyklių reikalavimų.
 2. Vykdant sudarytas Bendrovės paslaugų teikimo sutartis, Klientų asmens duomenys gali būti perduodami tik Bendrovės partneriams, Bendrovės vardu veikiantiems kaip duomenų tvarkytojai, kurie teikia su formaliojo mokymo organizavimu, energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimu, reklaminės informacijos siuntimu susijusias paslaugas (asmens duomenys atskleidžiami tik tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamų paslaugų suteikimui). Klientų asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi sutartis, kuriose yra nuostatos dėl asmens duomenų perdavimo/teikimo, ir jei duomenų tvarkytojas užtikrina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalaujamą perduodamų asmens duomenų apsaugą. Visais kitais atvejais klientų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
 3. Bendrovė laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria ji susipažino vykdydami pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.
 4. Asmens duomenų tvarkymo terminas: asmens duomenys tvarkomi tol, kol tampa nebereikalingi jų tvarkymo tikslams:

13.1. klientų (jų atstovų) asmens duomenys renkami ir tvarkomi Bendrovės paslaugų teikimo tikslais (5.1. punktas) yra tvarkomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo paskutiniojo sandorio įvykdymo;

13.2. klientų asmens duomenys tvarkomi 5.2 punkte nurodytais rinkodaros, tiesioginio marketingo tikslais, tvarkomi ne ilgiau nei iki sutikimo gauti reklamą panaikinimo (atšaukimo).

 1. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.
 2. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Bendrovės įgaliotas darbuotojas.

Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

 1. Duomenų subjekto teisės:

16.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje;

16.2. susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

16.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

16.4. reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymą;

16.5. reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė galioja esant vienam iš šių pagrindų:

16.5.1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys
buvo renkami ar kitaip tvarkomi;

16.5.2. duomenų subjektas atšaukia sutikimą, pagal kurį buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

16.5.3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

16.5.4. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės;

16.6. teisę į duomenų pateikimą: duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:

16.6.1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi;

16.6.2. duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

 1. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai dėl galimai neteisėto jo asmens duomenų tvarkymo.
 2. Duomenų subjektas turi teisę įgalioti ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, kuri tinkamai įsteigta pagal Lietuvos Respublikos teisę ir kurios įstatais nustatyti tikslai atitinka viešąjį interesą, kuri veikia duomenų subjekto teisių bei laisvių apsaugos srityje, kiek tai susiję su jų asmens duomenų apsauga, jo vardu pateikti skundą ir jo vardu naudotis jam tam tikromis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytomis teisėmis.
 3. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka:

19.1. asmuo, siekdamas įgyvendinti 16 punkte nurodytas teises, turi pateikti Bendrovei rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis). Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti;

19.2. pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:

19.2.1. jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Bendrovę – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

19.2.2. jei prašymas pateikiamas paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;

19.2.3. jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą;

19.2.4. jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašyti elektroniniu parašu;

19.3. duomenų subjekto teisė nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įgyvendinama duomenų subjektui informavus apie savo nesutikimą Bendrovę elektroniniu paštu.

 1. Šios Politikos 19.1 punkte nurodytus prašymus nagrinėja Bendrovės įgaliotas asmuo. Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
 2. Pateikdamas prašymus pagal 19.1. punktą duomenų subjektas neturėtų akivaizdžiai piktnaudžiauti savo teisėmis. Tuo atveju, jei duomenų subjektas piktnaudžiauja savo teise (pavyzdžiui, kreipiasi į Bendrovę dėl informacijos apie tvarkomus jo asmens duomenis dažniau nei vieną kartą per šešis mėnesius), Bendrovė turi teisę reikalauti iš duomenų subjekto atlyginti administracinius kaštus, susijusius su tokių prašymų vykdymu.
 3. Į duomenų subjekto nesutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginio marketingo, rinkodaros tikslais, reaguojama nedelsiant, per įmanomai trumpiausią laiką, bet neilgiau kaip per 72 valandas. Kad asmens duomenys toliau nebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais privalo užtikrinti atsakingi už duomenų apsaugą Bendrovės įgalioti darbuotojai.

Slapukai („cookies“) ir jų naudojimas

 1. Siekdami pagerinti kliento patirtį lankantis Bendrovės interneto svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kliento kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti kliento galimybę naršyti patogiau, teikti patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek aptarnavimą, tiek Bendrovės teikiamas paslaugas.
 2. Klientas naudodamasis interneto svetaine sutinka su Bendrovės taikoma slapukų naudojimo tvarka ir gali pasirinkti, ar nori priimti slapukus. Nesutikdamas, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu https://www.allaboutcookies.org/ arba https://policies.google.com/technologies/ads

Asmens duomenų saugumas

 1. Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 2. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Bendrovė juos šalina nedelsdama.
 3. Bendrovės darbuotojai laikosi konfidencialumo principo, kaip tai numatyta Politikos 12 punkte.
 4. Bendrovės kompiuteriuose turi būti nuolat atnaujinama antivirusinė programa.
 5. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju Bendrovė nepagrįstai nedelsdama ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai sužinojo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša priežiūros institucijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Jeigu priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą nepranešama per 72 valandas, prie pranešimo pridedamos vėlavimo priežastys.
 6. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Bendrovė nepagrįstai nedelsdama praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui.

Atsakomybė

 1. Duomenų subjektas privalo Bendrovei pateikti išsamius ir teisingus duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus asmens duomenų pasikeitimus.
 2. Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio tinklalapio funkcionavimas bus be jokių trikdžių ir, kad jis bus visiškai apsaugotas nuo virusų. Bendrovė jokiu atveju neprisiima atsakomybės už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su Bendrovės internetiniame tinklalapyje prieinamos medžiagos, dokumentų naudojimu. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu tinklalapiu, yra gaunama išimtinai duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, todėl būtent duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą pačiam duomenų subjektui ar jo kompiuterinei sistemai.
 3. Bendrovė neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Bendrovės internetinės svetainės naudojimą.
 4. Jei nenurodyta kitaip, intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į Bendrovės internetinio tinklalapio turinį ir informaciją priklauso Bendrovei. Be išankstinio Bendrovės rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar bet kokiu kitu būdu naudoti bet kuria Bendrovės internetinio tinklalapio dalį. Draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus, pažeidžiančius ar galinčius pažeisti Bendrovės intelektinės nuosavybės teises į internetinį tinklalapį, o taip pat prieštaraujančius sąžiningai konkurencijai.

Baigiamosios nuostatos

 1. Ši Politika atnaujinama ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą.
 2. Politika skelbiama viešai Bendrovės internetiniame tinklalapyje. Bendrovės klientai su šia Politika supažindinami elektroninėmis priemonėmis.
 3. Duomenų subjektai bet kokiais su šia Politika susijusiais jiems rūpimais klausimais gali kreiptis į Bendrovę internetiniame tinklalapyje nurodytais kontaktais.

Privatumo politiką parengė: UAB „VIPSAUGA“, įm.k. 300668344, Licencijos Nr. 76 ir patvirtino 2019 m. balandžio 05 d.

Ką sako mūsų klientai?

Dėkojame įmonei, puikiai suteikus paslaugas. Viskas aiškiai paaiškinta, pritaikyta būtent mūsų įmonei, jokių perteklinių dalykų. Labai rekomenduojame!

MB SUKČIUS

Patikima įmonė, kurioje dirba šios srities profesionalai. Pateiktas užduotis atlieka kokybiškai, konsultuoja išsamiai, problemas sprendžia greitai.

UAB Stabile Fundamentum

Nemato problemų, nes dirba operatyviai ir patikimai!

Karolis Dilda

Viena iš nedaugelio įmonių šiai dienai kurios vadovas ir pati įmonė verti didelės pagarbos už duotą žodį ir atliktą darbą.

UAB RM STOKAS

Patikima įmonė, savo srities profesionalai. Greitai sureagavo į pateiktą užduotį. Sutvarkė dokumentus, suprantamai paaiškino.
Ačiū!

Tomas Birbalas

Puikiai atliko paslaugą: greitai, profesionaliai, su išsamiu paaiškinimu ir atsakymais į visus klausimus. Dėkui!

Jolita Ratkė

Dėkojame VIPSAUGA už greitai, kokybiškai ir nebrangiai atliktus darbų saugos darbus. Dažniausiai būna tik du iš trijų paminėtų kriterijų.

Arnas Sruoga

Visuomet labai malonu dirbti su VIPSAUGA, tai tikri savo srities profesionalai. Malonus bendravimas, pagalba, išsami konsultacija, esu tikra, kad tai visuomet gausiu, kai kreipsiuosi į VIPSAUGA. Net nesudvejojusi rekomenduočiau šią įmonę, kaip savo srities profesionalus.

Eglė Ermanaitė

VIPSAUGA paslaugomis esame patenkinti, nes ten dirba savo srities profesionalai. Jie ne tik išmano įstatymų reikalavimus, bet dar pakonsultuoja kaip praiktiškai ir patogiai juos įgyvendinti. Tikrai rekomenduojam!

Vita Murauskienė

"Su VIPSAUGA dirbame daugiau kaip 8 metai ir esame labai patenkinti realia darbų saugos priežiūra ir profesionalia pagalba statybos objektuose"

Julius Gendvilis

Reikia konsultacijos? Susisiekite su mumis.

Back To Top