Administracinio pobūdžio įmonėms vienkartinės sutarties darbų ir gaisrinės saugos dokumentacijos kaina su Darbo Tarybos/Patikėtinio rinkimu - 150 eur + PVM
   
Licencija
Užklausa
   


 

PROFESINĖ RIZIKA IR JOS VERTINIMAS

Darbuotojų saugos ir sveikatos būklę charakterizuoja profesinių pakenkimų (nelaimingų atsitikimų darbe ir diagnozuotų profesinių ligų) skaičius, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų laikymosi įmonėse rodikliai.

Profesinės rizikos vertinimas – svarbiausia sąlyga išvengti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.

Kas yra profesinė rizika?

Profesinė rizika (rizika) – traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar)pavojingo darbo aplinkos veiksnio ar veiksnių poveikio.

Kas yra rizikos vertinimas?

Rizikos vertinimas – procesas, kurio metu nustatoma esanti ar galima rizika, koks galimas poveikis darbuotojo sveikatai ir priimamas sprendimas ar rizika priimtina, ar nepriimtina.

Koks rizikos vertinimo tikslas?

Rizikos vertinimo tikslas – nustatyti darbuotojų traumos ar kitokio sveikatos pakenkimo tikimybę dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnio ar veiksnių poveikio, įvertinant kaip darbo vietos, darbo aplinka, darbo priemonės, darbo sąlygos atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir numatyti prevencines priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Remdamiesi rizikos vertinimo rezultatais, galėsite nustatyti, ar ėmėtės pakankamų priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, ar reikėtų dar ką nors padaryti, kad būtų išvengta traumų ir profesinių ligų.

Kaip vertinti riziką Jūsų įmonės darbo vietose?

Vertindami riziką, vadovaukitės šia pateikta penkių žingsnių seka:

1 žingsnis. Numatykite objektus, kur vertinsite riziką;

2 žingsnis. Atlikite rizikos tyrimą numatytuose objektuose;

3 žingsnis. Nustatykite esamą ar galimą riziką;

4 žingsnis. Numatykite, jei reikia, rizikos šalinimo ir (ar) mažinimo priemones ir jas įgyvendinkite arba;

5 žingsnis. Užpildykite įmonės būklės pasą.

Be to, verta prisiminti:

apie atliktą rizikos vertinimą įmonėje laiku informuokite Valstybinę darbo inspekciją;

saugokite rizikos vertinimo metu surinktą informaciją, atliktų matavimų bei rizikos nustatymo rezultatus, numatytų priemonių planus. Šiais duomenimis galėsite pasinaudoti ateityje;

rizikos vertinimo duomenys padės Jums užpildyti įmonės atitinkamus normatyvinius dokumentus. Rizikos vertinimo duomenys bus kartu ir įrodymas, kad įmonėje rūpinamasi darbuotojų sauga ir sveikata, tai yra įgyvendinamos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonės.

Jeigu visa tai Jums yra per sunku ir nesuprantama, palikite tai mums, mes visus

5 žingsnius žengsime už Jus